สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลสถิติ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา 

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2567

 

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2567

          bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2567

 

          bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2567

          bullet_blue.png มกราคม 2567

 

          bullet_blue.png มกราคม 2567

          bullet_blue.png ธันวาคม 2566

 

          bullet_blue.png ธันวาคม 2566

          bullet_blue.png พฤศจิกายน 2566 

 

          bullet_blue.png พฤศจิกายน 2566

          bullet_blue.png ตุลาคม 2566

 

          bullet_blue.png ตุลาคม 2566

     

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2566

 

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2566

          bullet_blue.png กันยายน 2566 

 

          bullet_blue.png กันยายน 2566

          bullet_blue.png สิงหาคม 2566

 

          bullet_blue.png สิงหาคม 2566

          bullet_blue.png กรกฎาคม 2566

 

          bullet_blue.png กรกฎาคม 2566

          bullet_blue.png มิถุนายน 2566

 

          bullet_blue.png มิถุนายน 2566

          bullet_blue.png พฤษภาคม 2566

 

          bullet_blue.png พฤษภาคม 2566

          bullet_blue.png เมษายน 2566

 

          bullet_blue.png เมษายน 2566

          bullet_blue.png มีนาคม 2566

 

          bullet_blue.png มีนาคม 2566

          bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2566

 

          bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2566

          bullet_blue.png มกราคม 2566

 

          bullet_blue.png มกราคม 2566

          bullet_blue.png ธันวาคม 2565

 

          bullet_blue.png ธันวาคม 2565

          bullet_blue.png พฤศจิกายน 2565

 

          bullet_blue.png พฤศจิกายน 2565

          bullet_blue.png ตุลาคม 2565 

 

          bullet_blue.png ตุลาคม 2565

     

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2565

 

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2565

          bullet_blue.png กันยายน 2565

 

          bullet_blue.png กันยายน 2565

          bullet_blue.png สิงหาคม 2565

 

          bullet_blue.png สิงหาคม 2565

          bullet_blue.png กรกฎาคม 2565

 

          bullet_blue.png กรกฎาคม 2565

          bullet_blue.png มิถุนายน 2565

 

          bullet_blue.png มิถุนายน 2565

          bullet_blue.png พฤษภาคม 2565

 

          bullet_blue.png พฤษภาคม 2565

          bullet_blue.png เมษายน 2565

 

          bullet_blue.png เมษายน 2565

          bullet_blue.png มีนาคม 2565

 

          bullet_blue.png มีนาคม 2565

          bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2565

 

          bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2565

          bullet_blue.png มกราคม 2565 

 

          bullet_blue.png มกราคม 2565

          bullet_blue.png ธันวาคม 2564

 

          bullet_blue.png ธันวาคม 2564

          bullet_blue.png พฤศจิกายน 2564

 

          bullet_blue.png พฤศจิกายน 2564

          bullet_blue.png ตุลาคม 2564

 

          bullet_blue.png ตุลาคม 2564

     
ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2564   ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2564
     

          bullet_blue.pngกันยายน 2564

 

          bullet_blue.pngกันยายน 2564

          bullet_blue.pngสิงหาคม 2564

 

          bullet_blue.pngสิงหาคม 2564

          bullet_blue.pngกรกฎาคม 2564

 

          bullet_blue.pngกรกฎาคม 2564

          bullet_blue.pngมิถุนายน 2564

 

          bullet_blue.pngมิถุนายน 2564

          bullet_blue.pngพฤษภาคม 2564

 

          bullet_blue.pngพฤษภาคม 2564

          bullet_blue.pngเมษายน 2564 

 

          bullet_blue.pngเมษายน 2564 

          bullet_blue.pngมีนาคม 2564

 

          bullet_blue.pngมีนาคม 2564  

          bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2564

 

          bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2564 

          bullet_blue.pngมกราคม 2564

 

          bullet_blue.pngมกราคม 2564 

          bullet_blue.pngธันวาคม 2563 

 

          bullet_blue.pngธันวาคม 2563 

          bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2563 

 

          bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2563 

          bullet_blue.pngตุลาคม 2563

 

          bullet_blue.pngตุลาคม 2563

     

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2563

 

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2563

bullet_blue.pngกันยายน 2563

bullet_blue.pngสิงหาคม 2563

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2563

bullet_blue.pngมิถุนายน 2563

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2563

bullet_blue.pngเมษายน 2563

bullet_blue.pngมีนาคม 2563

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2563

bullet_blue.pngมกราคม 2563

bullet_blue.pngธันวาคม 2562

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2562

bullet_blue.pngตุลาคม 2562

 

 

bullet_blue.pngกันยายน 2563

bullet_blue.pngสิงหาคม 2563

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2563

bullet_blue.pngมิถุนายน 2563

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2563

bullet_blue.pngเมษายน 2563

bullet_blue.pngมีนาคม 2563

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2563

bullet_blue.pngมกราคม 2563

bullet_blue.pngธันวาคม 2562

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2562

bullet_blue.pngตุลาคม 2562

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562

 

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิด ปีงบประมาณ 2562

bullet_blue.pngกันยายน 2562

bullet_blue.pngสิงหาคม 2562

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2562

bullet_blue.pngมิถุนายน 2562

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2562

bullet_blue.pngเมษายน 2562

bullet_blue.pngมีนาคม 2562

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2562

bullet_blue.pngมกราคม 2562

bullet_blue.pngธันวาคม 2561

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2561

bullet_blue.pngตุลาคม 2561 

 

bullet_blue.pngกันยายน 2562

bullet_blue.pngสิงหาคม 2562

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2562

bullet_blue.pngมิถุนายน 2562

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2562

bullet_blue.pngเมษายน 2562

bullet_blue.pngมีนาคม 2562

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2562

bullet_blue.pngมกราคม 2562

bullet_blue.pngธันวาคม 2561

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2561

bullet_blue.pngตุลาคม 2561