คู่มือประชาชนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

bullet.gif

การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25)

 

bullet.gif

การย้ายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ (มาตรา 30)

 

bullet.gif

การเลิกกิจการ (มาตรา 31)

 

bullet.gif

การโอนกิจการ (มาตรา 31)

 

bullet.gif

การขออนุญาตยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตแห่งใดแห่งหนึ่ง (มาตรา 53 วรรคสาม)

 

bullet.gif

การขออนุญาตทำบัญชีประจำวันและงบเดือนโดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล (มาตรา 112)

 

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493

 

การทำสุรา (มาตรา 5)

 
bullet.gif

การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่นๆ นอกจากเบียร์

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 สุรากลั่นชุมชน และสุราแช่ชุมชน

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 โรงงานสุรากลั่นนอกจากสุรากลั่นชุมชน โรงงานสุราแช่นอกจากสุราแช่ชุมชน

 

bullet.gif

การขออนุญาตทำสุรากลั่นชุมชน

 

bullet.gif

การขออนุญาตทำสุรากลั่น ประเภทสุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษ

 

bullet.gif

การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดเบียร์ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต

 

bullet.gif

การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ (ไวน์)

 

  

 

1.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

คู่มือประชาชนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493

 

การออกใบอนุญาตขายสุรา (มาตรา 17)

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกอฮอล์)

 

bullet.gif

การขอต่อใบอนุญาตขายสุราสำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกอฮอล์)

 
bullet.gif

การออกใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์)

 

bullet.gif

การขอต่อใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์) สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม

 
bullet.gif

การขอต่อใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม ผ่านที่ทำการไปรษณีย์

 
bullet.gif

การขอต่อใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 
bullet.gif

การขอต่อใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม ผ่านตัวแทนรับชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ Counter Service

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 7

 

พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509

 

การขายยาเส้นหรือยาสูบหรือนำยาเส้นหรือยาสูบออกแสดงเพื่อขาย (มาตรา21)

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละไม่เกินสิบกิโลกรัม

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละไม่เกิน 200 กรัม

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม

 
 

การขอต่ออายุใบอนุญาต (ณ ที่สำนักงานสรรพสามิต)

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม

 

 

การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (อินเตอร์เน็ต)

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม (อินเตอร์เน็ต)

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (อินเตอร์เน็ต)

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง

 

 

การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านที่ทำการไปรษณีย์)

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (ไปรษณีย์)

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (ไปรษณีย์)

 
 

การขอต่ออายุใบอนุญาต (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดและธนาคารกรุงไทย)

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดและธนาคารกรุงไทย)

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดและธนาคารกรุงไทย

 
bullet.gif

การขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ยกเว้นบุหรี่วิกาแรต (มาตรา 17)

 
bullet.gif

การขออนุญาตนำยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาเพื่อการค้า (มาตรา 27)

 
bullet.gif

การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 30)

 

พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ.2486

 

การขายไพ่เป็นการค้า (มาตรา 7)

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายไพ่ (รายใหม่) (มาตรา 7)

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สำนักงานสรรพสามิต

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางไปรษณีย์

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารกรุงไทย ทุกแห่งทั่วประเทศ

 
   
1.gif
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือประชาชนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493

 

การออกใบอนุญาตขายสุรา (มาตรา 17)

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกอฮอล์)

 

bullet.gif

การขอต่อใบอนุญาตขายสุราสำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกอฮอล์)

 
bullet.gif

การออกใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์)

 

bullet.gif

การขอต่อใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์) สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม

 
bullet.gif

การขอต่อใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม ผ่านที่ทำการไปรษณีย์

 
bullet.gif

การขอต่อใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 
bullet.gif

การขอต่อใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม ผ่านตัวแทนรับชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ Counter Service

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 7

 

พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509

 

การขายยาเส้นหรือยาสูบหรือนำยาเส้นหรือยาสูบออกแสดงเพื่อขาย (มาตรา21)

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละไม่เกินสิบกิโลกรัม

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละไม่เกิน 200 กรัม

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม

 
 

การขอต่ออายุใบอนุญาต (ณ ที่สำนักงานสรรพสามิต)

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม

 

 

การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (อินเตอร์เน็ต)

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม (อินเตอร์เน็ต)

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (อินเตอร์เน็ต)

 

 

การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านที่ทำการไปรษณีย์)

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (ไปรษณีย์)

 

bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (ไปรษณีย์)

 
 

การขอต่ออายุใบอนุญาต (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดและธนาคารกรุงไทย)

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวนม (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดและธนาคารกรุงไทย)

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละไม่เกิน 200 กรัม (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดและธนาคารกรุงไทย)

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดและธนาคารกรุงไทย)

 

พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ.2486

 

การขายไพ่เป็นการค้า (มาตรา 7)

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตขายไพ่ (รายใหม่) (มาตรา 7)

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สำนักงานสรรพสามิต

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางไปรษณีย์

 
bullet.gif

การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารกรุงไทย ทุกแห่งทั่วประเทศ

 
   
1.gif