สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมวางแผนและหารือเป้าหมายตรวจ สืบสวน ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดประชุมวางแผนและหารือเป้าหมายตรวจ สืบสวน ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และกระจายเป้าหมายแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๔ นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติและประชาชน ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระราชหฤทัย ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อให้ประชาราษฎร์มีความกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อหารือและทราบถึงการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตพร้อมทั้งการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด และมอบนโยบายข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน ๒ ราย ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังา โดยกิจกรรมก่อนเริ่มการประชุม ได้ร่วมร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมีและสวดมนต์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรม “สรรพสามิตร่วมใจสู้ภัยโควิด”

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดกิจกรรม “สรรพสามิตร่วมใจสู้ภัยโควิด” ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร น้ำดื่มและผลไม้ ดังนี้ ๑.หน้ากากอนามัย จำนวน ๕๐ กล่อง ๒.หน้ากากอนามัย KF๙๔ จำนวน ๒๒๐ แพ็ค ๓.เจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๒ ขวด ๔.แอลกอฮอล์ จำนวน ๑๐ แกลอน ๕.สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน ๖๐ ขวด ๖.อาหารกล่อง จำนวน ๑๓๐ กล่อง ๗.น้ำดื่ม จำนวน ๒๘ แพ็ค ๘.ลองกองและมังคุด จำนวน ๒๖๐ กิโลกรัม แก่บุคลากร ๔ จุด คือ จุดคัดกรองโควิดอำเภอทับปุด จุดคัดกรองโควิดท่านุ่น อำเภอโคกกลอย จุดคัดกรองโควิดบ้านทับกำ อำเภอตะกั่วป่าและโรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรแนวหน้า โดยมีตัวแทน จากฝ่ายปกครอง ตำรวจและสาธารสุขเป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนผลไม้ของเกษตรกรจังหวัดพังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อหารือและทราบถึงการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตพร้อมทั้งการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด โดยเริ่มการประชุม ได้ทำการสวดมนต์ สักการะบูชาพระแก้วมรกต และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพ่อ ร.๕ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งร่วมฟังเพลง “มีศีลสุขล้ำ มีธรรมสุขใจ” เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม แก่บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีประดิษฐานพระทิพยมงคลพุทธปฏิมากร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา ร่วมพิธี สวดเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีประดิษฐานพระทิพยมงคลพุทธปฏิมากร ณ หอพระพุทธรูปหลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระทิพยมงคลพุทธปฏิมากร ลักษณะปางมารวิชัย แกะสลักด้วยหินขาว แต่เดิมประดิษฐาน อยู่ที่บริเวณห้องโถงภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา จากนั้นทางจังหวัดได้ทำการก่อสร้างหอพระพุทธรูป หลังใหม่ขึ้นจึงได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ หอพระพุทธรูปที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่นี้ และทำพิธีประดิษฐานเบิกเนตรโดยพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อหารือและทราบถึงการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตพร้อมทั้งการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด โดยเกิดเริ่มการประชุม ได้ทำการสวดมนต์ สักการะบูชาพระแก้วมรกต และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพ่อ ร.๕ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งร่วมฟังเพลง “มีศิลสุขล้ำ มีธรรมสุขใจ” เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม แก่บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่บุคลากรภายในภาคที่ ๘ และภาคที่ ๙

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่บุคลากรภายในสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘ และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙ ผ่านวีดีทัศน์ทางไกลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตฯ กรมสรรพสามิต (ZOOM) โดยแสดงความห่วงใยแก่บุคลากร กรมสรรพสามิต และมอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน ภายใต้สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)