สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสรรพสามิตสัญจร ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ของสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่พังงา และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เข้าร่วมโครงการสรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ ๒ โดยได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ขออนุญาตขายสุรายาสูบ ไพ่และการขอจดทะเบียนสรรพสามิตแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พร้อมทั้งแจกแผ่นพับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตฯ และการขอจดทะเบียนสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อหารือและทราบถึงการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกระจายเป้าหมายการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด โดยมีการแนะนำและรายงานตัวสำหรับข้าราชการที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ จำนวน ๒ ราย

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการ “ปลูกป่ารักษาธรรมชาติ” ภายใต้การขับเคลื่อนสู่องค์กร ESG ผ่านกลยุทธ์ ‘EASE Excise’

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดย นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา ร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักงาน กศน.อำเมืองพังงา ดำเนินโครงการ “ปลูกป่ารักษาธรรมชาติ” วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม ม.๖ ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา โดยบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง ปล่อยแม่พันธุ์ปูดำ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน และอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ภายใต้การขับเคลื่อนสู่องค์กร ESG ผ่านกลยุทธ์ ‘EASE Excise’

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางจารุณี ใสสด สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวาง พานพุ่มดอกไม้ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดพังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวกุสุมา ชูเกียรติวงศ์กุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ บริเวณศาลเจ้าแม่เขานางหงส์ หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ทั้งนี้ ได้ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้สัญจรไปมา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ ๓

ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓ ณ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตและประชาสัมพันธ์ การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสรรพสามิตสัญจร ครั้งที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา ประธานคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพร้อมด้วยคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้ดำเนินการตามโครงการสรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต โดยได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตขายสุรายาสูบ ไพ่และการขอต่อใบอนุญาต ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนบ้านน้ำจืด หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พร้อมทั้งแจกแผ่นพับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตฯ