สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้มอบหมายให้นางจารุณี ใสสด สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดเจริญรมณาวาส (วัดกะไหล) ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๘

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๘ ณ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองเคียน ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และประชาสัมพันธ์ การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อหารือและทราบถึงการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกระจายเป้าหมายการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

กรมสรรพสามิต | Excise Department

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางจารุณี ใสสด สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณริมถนนสองฝั่งข้างทางซอยวัดสุวรรณคูหา (วัดถ้ำ) หมู่ที่ ๒ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ และพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๖

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมีชัย พรมเล็ก สรรพสามิตพื้นสาขาตะกั่วป่า ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๖ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งรัก ตำบลแม่นางขาว อำเภอคระบุรี จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตและประชาสัมพันธ์ การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่