สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คู่มือแบรนด์องค์กรกรมสรรพสามิต (BRAND CORPORATE IDENTITY MANUAL)

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภาพรวมแบรนด์องค์กรของกรมสรรพสามิต อัตลักษณ์ของแบรนด์กรมสรรพสามิต แผนกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ผ่านบุคลากร และแผนบริหารจัดการชื่อเสียงของแบรนด์ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมสรรพสามิตเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงาจึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือแบรนด์องค์กรกรมสรรพสามิต (BRAND CORPORATE IDENTITY MANUAL)…

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน(KM)

ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน(KM) ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom เพื่อให้บุคลากรระหว่างหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นการสร้างความผูกพันของบุคลากร ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เมนูงานของหน่วยงานหัวข้อ "การจัดการความรู้"

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมตามโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างความผาสุกในองค์กรและสังคมภายใต้แนวคิด ESG "

ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ร่วมกิจกรรม ตามโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างความผาสุกในองค์กรและสังคมภายใต้แนวคิด ESG " โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้าวัดทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา มีการถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และถวายน้ำดื่ม...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ESG

ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร “การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ESG ” ทั้งนี้ได้มีการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน โดยการร่วมกันปลูกต้นศรีตรัง ต้นไม้ประจำจังหวัดตรัง ณ สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้(ทุ่งค่าย)...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สรรพสามิตพื้นที่พังงา มอบหมายให้ นางสาวกฤติกา คงเพ็ชร์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖…

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม 2566 สรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้มอบหมายให้นางสุลัดดา บุญรักษ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยการพัฒนา ปลูกต้นไม้ และเก็บขยะริมชายหาดท้ายเหมืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง…

กรมสรรพสามิต | Excise Department

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖...