สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

บุคลากรดาวเด่น (Star) กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดาวเด่น (Star) กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายนายพรเทพ พัฒนพิชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน งานบริหารทั่วไป สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา เพื่ออุทิศแก่ความวิริยอุตสาหะ ในการปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการ และดำรงตนเป็นต้นแบบให้แก่ข้าราชการยุคใหม่ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ทำบุญวันครบรอบกรมสรรพสามิต ๙๐ ปี และจัดโครงการ “เสริมสร้างความผาสุกในองค์กรสรรพสามิต จิตอาสา พัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อม”

ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา นำบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ร่วมถวายเครื่องสังฆทานและภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดถ้ำพุงช้าง และทำความสะอาดโดยรอบ เนื่องในโอกาสพิเศษวันครบรอบวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ ๙๐ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และจัดโครงการ “เสริมสร้างความผาสุกในองค์กรสรรพสามิตจิตอาสา พัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อม”

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่พังงา เพื่อหารือและทราบถึงการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตพร้อมทั้งการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด โดยกิจกรรมก่อนเริ่มการประชุม ได้ร่วมร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ร่วมแรง ร่วมใจปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา และสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ บุคลากรสังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา ร่วมแรง ร่วมใจปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา ด้วยการตกแต่งต้นไม้ดอกไม้หลากหลายชนิด เพื่อให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เกิดความสวยงาม สดชื่นและสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและใช้บริการ อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาและตรวจสอบความพร้อมในการเข้ารับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุธรรม สริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมคณะทำงาน ด้านการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ร่วมเดินทางไปยังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า เพื่อตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาและตรวจสอบเพื่อสร้างศักยภาพให้พร้อมเข้ารับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงาสนับสนุนขนม อาหารว่างและน้ำดื่มให้แก่หน่วยบริการฉีดวัคซีนอำเภอเมืองพังงา

ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา นำบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา นำขนม อาหารว่างและน้ำดื่มไปบริการบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวพังงา เพื่อสนับสนุนและบริการในการฉีดวัคซีนโควิด ณ จุดฉีดวัคซีนอำเภอเมืองพังงา อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด พร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ เข็มที่ ๓ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการต้านการติด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ได้ทวีความรุนแรง และแพร่กระจายไปโดยรอบ อีกทั้งได้มีการกลายพันธุ์ทำให้ความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เหตุนี้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา มีความห่วงใยและเพิ่มความมั่นใจแก่ประชาชนชาวพังงา ผู้มาติดต่อ และใช้บริการกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา โดยดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ทั้งภายในและโดยรอบอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมและกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย

สรรพสามิตพื้นที่พังงาพร้อมด้วยบุคลากรได้ประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมและกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยการประชุมผ่านระบบ Zoom