สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สรรพสามิตพื้นที่พังงา มอบหมายให้ นางสาวกฤติกา คงเพ็ชร์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖…

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม 2566 สรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้มอบหมายให้นางสุลัดดา บุญรักษ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยการพัฒนา ปลูกต้นไม้ และเก็บขยะริมชายหาดท้ายเหมืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง…

กรมสรรพสามิต | Excise Department

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้มอบหมายให้นางจารุณี ใสสด สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดเจริญรมณาวาส (วัดกะไหล) ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๘

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๘ ณ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองเคียน ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และประชาสัมพันธ์ การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อหารือและทราบถึงการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกระจายเป้าหมายการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

กรมสรรพสามิต | Excise Department

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ