สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรมาอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันเกิด จากพระราชหฤทัยห่วงใย ข้าพระพุทธเจ้า นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา ขอถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ สายทอง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กรมสรรพสามิต | Excise Department

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เพื่อเป็นสรรพสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่พังงา และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ข้าพระพุทธเจ้า นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการ “การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงาน”

ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดย นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดทำโครงการ “การเปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงาน” ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งจะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปสู่การวางแผน และประเมินของหน่วยงาน โดยมีผู้ประกอบอุตสาหกรรม ที่ขออนุญาตผลิตยาสูบ ชนิดยาเส้นที่มิใช่ผู้เพาะปลูกยาสูบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ ท่าน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อหารือและทราบถึงการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตพร้อมทั้งการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้ ๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในเวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โถงทางเดินชั้น ๑ อาคาร ศาลากลาง จังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ๒. พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ในเวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ๓. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในเวลา ๑๙.๑๔ น. ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการ จังหวัดพังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เพื่อเป็นสรรพสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ข้าพระพุทธเจ้า นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ลานหลวงปู่ทวด สวนกาญจนาภิเษกเมืองพังงา ปลอดบุหรี่”

ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ลานหลวงปู่ทวด สวนกาญจนาภิเษกเมืองพังงา ปลอดบุหรี่” ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา และภาคีเครือข่ายสื่อปลอดควันบุหรี่จังหวัดพังงา (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่) เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อส่งเสริมการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม ลดผลกระทบด้านสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหรี่ เพิ่มพื้นที่ปลอดควันบุหรี่แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว