สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อหารือและทราบถึงการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตพร้อมทั้งการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด และมอบนโยบายข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวบรรจุใหม่ จำนวน ๒ ราย ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า โดยกิจกรรมก่อนเริ่มการประชุม ได้ร่วมร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ ๑๐ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรมาอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันเกิดจากพระราชหฤทัยห่วงใย ข้าพระพุทธเจ้า นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา ขอถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรง มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้

กรมสรรพสามิต | Excise Department

จัดงานสรงน้ำพระแก้วมรกต เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๕

ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา นำบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สรงน้ำพระพุทธรูปพระแก้วมรกต อันเป็นที่ซึ่งเคารพ บูชา และยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ของชาวสรรพสามิต เพื่อความเป็นศิริมงคล และสืบทอดประเพณีเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมสรรพสามิต | Excise Department

“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา โดยนายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา นำบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา ต้อนรับนายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายในสังกัดกระทรวงการคลัง และให้กำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

องค์กรยกย่อง เชิดชู บุคลากรที่ทำความดีด้านจิตอาสาเพื่อสังคม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้คัดเลือกยกย่องชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยพิจารณาคัดเลือก นายพรเทพ พัฒนพิชัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน เป็นบุคคลต้นแบบการทำความดีด้านจิตอาสาเพื่อสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาในการปฎิบัติงานราชการที่ผ่านมา ได้บำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลืองานสังคมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คุณธรรมเป้าหมาย ๔ ประการ

พอเพียง กิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้กระดาษโดยการใช้กระดาษ Reuse เพื่อลดการใช้กระดาษและปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด วินัย กิจกรรมการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการขยะโดยองค์กร สุจริต กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริต และตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้องในการปฏิบัติงานภายในองค์กร จิตอาสาพัฒนาวัด เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากรให้มีจิตสาธารณะ และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมใน ๓ มิติ ได้แก่ การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ และนำหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต การปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ แต่งกายด้วยผ้าบาติก เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์