สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้จัดการประชุมเพื่อมอบนโยบายการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา โดยนายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทัศนคติ หรือค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ฯ ของกรมสรรพสามิตอย่างเคร่งครัด

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ ๓

ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพรเทพ พัฒนพิชัย เจ้าพนักงานสรรพสามิต ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำบุคลากร ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓ ณ โรงเรียนบ้านคอกช้าง หมู่ที่ ๒ บ้านบางเหรียงใต้ ตำบลบางเหรียงอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตและประชาสัมพันธ์ การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้จัดกิจกรรมร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านคอกช้าง หมู่ที่ ๒ บ้านบางเหรียงใต้ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ คำปรึกษาในข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพสามิต ซึ่งถือเป็นกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามหรือปัญหาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานและผู้รับบริการดำเนินการปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเป็นการให้หน่วยงานได้มีการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น

กรมสรรพสามิต | Excise Department

จัดกิจกรรมครบรอบวันสถาปนา กรมสรรพสามิต ๙๑ ปี และจัดโครงการ “๙๑ ปี กรมสรรพสามิต เพื่อสังคม”

ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดกิจกรรมครบรอบวันสถาปนา กรมสรรพสามิต ๙๑ ปี และจัดโครงการ “๙๑ ปี กรมสรรพสามิต เพื่อสังคม” โดยร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนในถิ่นธุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสพิเศษวันครบรอบวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครอบรอบปีที่ ๙๑

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ ๒

ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมีชัย พรมเล็ก สรรพสามิตพื้นที่สาขาตะกั่วป่า ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนกะปงพิทยาคม หมู่ที่ ๑ บ้านบางแก้ว ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และประชาสัมพันธ์ การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวนิตยา ขนาดผล นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมจำปูน ศาลากลางจังหวัดพังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรมาอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันเกิดจากพระราชหฤทัยห่วงใย

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสาวนิตยา ขนาดผล นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ ผู้แทน สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในเวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)