สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้จัดทำ “โครงการ Big Cleaning Day” (กิจกรรม ๕ ส.) บริเวณโดยรอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการขึ้นเพื่อเป็นสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย

- ก่อนดำเนินการ -

 

- ระหว่างดำเนินการ -

 

- หลังดำเนินการ -