สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา/สาขาตะกั่วป่า และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference กับผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘ เพื่อรับทราบนโยบายและติดตามผลการปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา