สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จ         พระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

          ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจารุณี ใสสด สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายบัญชา ธนูอินทร์ ปลัดจังหวัดพังงา รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี