สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

ประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

          สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อหารือและทราบถึงการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตพร้อมทั้งการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด และมอบนโยบายข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวบรรจุใหม่ จำนวน ๒ ราย ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า โดยกิจกรรมก่อนเริ่มการประชุม ได้ร่วมร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์