สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phangnga Area Excise Office ข่าวรับสมัครงาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phangnga Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงาสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phangnga Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา วัน เวลาและสถานที่สอบ