สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phangnga Area Excise Office ข่าวรับสมัครงาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phangnga Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phangnga Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phangnga Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์