สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประเภทที่ ๑ และ ๒ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายรายเดิม ณ สถานประกอบการเดิม เป็นระยะเวลา ๑ ปี