สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

ซักซ้อมความเข้าใจการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต