สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phangnga Area Excise Office ประกาศรายชื่อผู้รับคัดเลือก


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phangnga Area Excise Office

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงาและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phangnga Area Excise Office

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงาและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phangnga Area Excise Office

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงาและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phangnga Area Excise Office

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phangnga Area Excise Office

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phangnga Area Excise Office

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง