สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เอกสารเผยแพร่

   

webportal16200001893.png

ผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สคบ.

webportal16200001893.png

คุณหลวงชวนโหวตให้คะแนนความพีงพอใจ

webportal16200001893.png

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

webportal16200001893.png

ประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตให้เป็นองค์กรคุณธรรม

webportal16200001893.png

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

webportal16200001893.png

ประกาศเจตนารมณ์ " เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ " ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ฉบับภาษาไทย)

webportal16200001893.png

ระกาศเจตนารมณ์ " เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ " ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

webportal16200001893.png

ประกาศเจตนารมณ์ " เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ " ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

webportal16200001893.png

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

webportal16200001893.png

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 

webportal16200001893.png

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ 

webportal16200001893.png 

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต