สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เอกสารเผยแพร่

   

ข่าวกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  

webportal16200001893.png

สรรพสามิตยืนยันกรณีจับกุมสุราเถื่อน จ.แพร่ เป็นไปด้วยความชอบธรรม และปฎิบัติตามหลักมนุษยธรรม (ฉบับบที่ ๔) ประกาศวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖

webportal16200001893.png

สรรพสามิต ครบรอบ ๙๑ ปี ขับเคลื่อนสู่องค์กร ESG ผ่านกลยุทธ์ "EASE Excise" (ฉบับที่ ๓) ประกาศวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖

webportal16200001893.png

สรรพสามิตเตือนภัย "มิจฉาชีพ" แอบอ้าง แนะประชาชนสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกรมสรรพสามิต ๑๗๑๓ (ฉบับที่ ๒) ประกาศวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖ 

webportal16200001893.png

กรมสรรพสามิตสั่งพักงานเจ้าหน้าที่กรณีเรียกรับเงินจากร้านจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพมือถือ (ฉบับที่๑) ประกาศวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖

  

เอกสารเผยแพร่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา  

webportal16200001893.png

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

webportal16200001893.png

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา พ.ศ.๒๕๖๖

webportal16200001893.png

ผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สคบ.

webportal16200001893.png

คุณหลวงชวนโหวตให้คะแนนความพีงพอใจ

webportal16200001893.png

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

webportal16200001893.png

ประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตให้เป็นองค์กรคุณธรรม

webportal16200001893.png

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

webportal16200001893.png

ประกาศเจตนารมณ์ " เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ " ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ฉบับภาษาไทย)

webportal16200001893.png

ระกาศเจตนารมณ์ " เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ " ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

webportal16200001893.png

ประกาศเจตนารมณ์ " เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ " ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

webportal16200001893.png

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

webportal16200001893.png

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 

webportal16200001893.png

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ 

webportal16200001893.png 

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต