สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เอกสารเผยแพร่

  

 webportal16200001893.png  ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖   

 

 webportal16200001893.png  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

 
  

ขอเผยแพร่คู่มือแบรนด์องค์กรกรมสรรพสามิต (BRAND CORPORATE IDENTITY MANUAL)

 
คู่มือแบรนด์องค์กรกรมสรรพสามิต.jpg 
  

 webportal16200001893.png ดาวน์โหลดคู่มือแบรนด์องค์กรกรมสรรพสามิต (BRAND CORPORATE IDENTITY MANUAL)

 
  

แผนปฎิบัติการลดการใช้พลังงาน และติดตามผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 
แผนลดใช้พลังงาน1.jpg  

 webportal16200001893.png  หนังสือแจ้งเวียนการดำเนินกิจกรรม Excise ESG

 

 webportal16200001893.png  คำสั่งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

 

 webportal16200001893.png  ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เรื่อง แผนปฎิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 

 webportal16200001893.png  แผนปฎิบัติการลดการใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 

 

 

 โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 
  รูปหน้าปกโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบ(1).jpg 

  รูปภาพหน้าโครงการ

 

webportal16200001893.png

 การประเมินองค์กรคุณธรรม

 
 

         - แผนการดำเนินการตามเป้าหมาย (๒๖ เมษายน ๒๕๖๖)

 
    

ข่าวกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  

 

webportal16200001893.png

  
 

มอบของกลางยาสูบรร.ทหารการสัตว์ (ฉบับที่ ๕) ประกาศวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖

webportal16200001893.png

 

สรรพสามิตยืนยันกรณีจับกุมสุราเถื่อน จ.แพร่ เป็นไปด้วยความชอบธรรม และปฎิบัติตามหลักมนุษยธรรม (ฉบับที่ ๔) ประกาศวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖

webportal16200001893.png

  

สรรพสามิต ครบรอบ ๙๑ ปี ขับเคลื่อนสู่องค์กร ESG ผ่านกลยุทธ์ "EASE Excise" (ฉบับที่ ๓) ประกาศวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖

webportal16200001893.png

  

สรรพสามิตเตือนภัย "มิจฉาชีพ" แอบอ้าง แนะประชาชนสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกรมสรรพสามิต ๑๗๑๓ (ฉบับที่ ๒) ประกาศวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖ 

webportal16200001893.png

  

กรมสรรพสามิตสั่งพักงานเจ้าหน้าที่กรณีเรียกรับเงินจากร้านจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพมือถือ (ฉบับที่๑) ประกาศวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖

    

เอกสารเผยแพร่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา  

 

webportal16200001893.png

  

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

webportal16200001893.png

  

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา พ.ศ.๒๕๖๖

webportal16200001893.png

  
 

ผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สคบ.

webportal16200001893.png

 

คุณหลวงชวนโหวตให้คะแนนความพีงพอใจ

webportal16200001893.png

  

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

webportal16200001893.png

  

ประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตให้เป็นองค์กรคุณธรรม

webportal16200001893.png

  

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

webportal16200001893.png

  

ประกาศเจตนารมณ์ " เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ " ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ฉบับภาษาไทย)

webportal16200001893.png

  

ระกาศเจตนารมณ์ " เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ " ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

webportal16200001893.png

  

ประกาศเจตนารมณ์ " เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ " ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

webportal16200001893.png

  

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

webportal16200001893.png

  

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 

webportal16200001893.png

  

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ 

webportal16200001893.png 

  

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต