สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

 

แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  
bullet_blue.png

แผนการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2564

bullet_blue.png

แผนจัดการความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ 2564

bullet_blue.png

แผนตรวจปฎิบัติการผู้ประกอบการสินค้าและบริการ ปีงบประมาณ 2564

bullet_blue.png

แผนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2564

bullet_blue.png

แผนประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2564

bullet_blue.png

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564

  
 

แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  
bullet_blue.png

แผนการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2563 

bullet_blue.png 

แผนจัดการความรู้ในองคฺ์กร ปีงบประมาณ 2563 

bullet_blue.png 

แผนตรวจปฎิบัติการผู้ประกอบการสินค้าและบริการ ปีงบประมาณ 2563 

bullet_blue.png 

แผนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2563 

bullet_blue.png 

แผนประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 

bullet_blue.png 

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563