สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

 อัตรากำลังข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

             
ส.กอบแก้วชุดขาว2.jpg

นางกอบแก้ว  ช่องลมกรด

สรรพสามิตพื้นที่พังงา

E-mail : kobkaew@excise.go.th

             

ฝ่ายอำนวยการ

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

ฝ่ายปราบปราบปราม

 

ฝ่ายกฎหมาย

ว่าง.jpg   kittika1.jpg   kusuma2.jpg   ว่าง.jpg

- ว่าง -

 

นางสาวกฤติกา คงเพ็ชร์

 

นางสาวกุสุมา  ชูเกียรติวงศ์กุล

 

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

E-mail : -

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

E-mail : krittika@excise.go.th

 

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

E-mail : kusuma_c@excise.go.th

 

หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย

E-mail : -

   

 สาขาเมือง

 

 สาขาตะกั่วป่า

   
    jarunee2.jpg   สุลัดดา(สาขาตะกั่วป่า)1.jpg    
   

นางจารุณี  ใสสด

 

นางสุลัดดา  บุญรักษ์

   
   

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา

E-mail : jarunee_si@excise.go.th

 

 สรรพสามิตพื้นที่สาขาตะกั่วป่า

E-mail : suladda@excise.go.th

   
   

 

       

bullet_blue.png ครงสร้างบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงาและเบอร์ติดต่อ

      bullet_blue.png อัตรากำลังฝ่ายอำนวยการ

           tel.png โทร. ๐๗๖ - ๔๖๐๖๒๙ , ๐๗๖ - ๔๖๐๖๓๐ กด ๑ โทรสาร. กด ๕

      bullet_blue.png อัตรากำลังฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

           tel.png โทร. ๐๗๖ - ๔๖๐๖๒๙ , ๐๗๖ - ๔๖๐๖๓๐ กด ๒ โทรสาร. กด ๕

      bullet_blue.png อัตรากำลังฝ่ายปราบปราม

           tel.png โทร. ๐๗๖ - ๔๖๐๖๒๙ , ๐๗๖ - ๔๖๐๖๓๐ กด ๓ โทรสาร. กด ๕

      bullet_blue.png อัตรากำลังฝ่ายกฎหมาย

           tel.png โทร. ๐๗๖ - ๔๖๐๖๒๙ , ๐๗๖ - ๔๖๐๖๓๐ กด ๔ โทรสาร. กด ๕

      bullet_blue.png อัตรากำลังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา

           จุดหัวข้อ.jpg  งานบริหารทั่วไป

                 tel.png โทร. ๐๗๖ - ๔๖๐๖๓๑ กด ๑ โทรสาร. กด ๔

              จุดหัวข้อ.jpg  งานจัดเก็บภาษี

                 tel.png โทร. ๐๗๖ - ๔๖๐๖๓๑ กด ๒ โทรสาร. กด ๔ 

              จุดหัวข้อ.jpg  งานปราบปราม

                 tel.png โทร. ๐๗๖ - ๔๖๐๖๓๑ กด ๓ โทรสาร. กด ๔

      bullet_blue.png อัตรากำลังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า

           จุดหัวข้อ.jpg  งานบริหารทั่วไป

                 tel.png โทร. ๐๗๖ - ๔๒๔๖๙๗ กด ๑ โทรสาร. กด ๔  

             จุดหัวข้อ.jpg   งานจัดเก็บภาษี

                 tel.png โทร. ๐๗๖ - ๔๒๔๖๙๗ กด ๒ โทรสาร. กด ๔

             จุดหัวข้อ.jpg  งานปราบปราม

                 tel.png โทร. ๐๗๖ - ๔๒๔๖๙๗ กด ๓ โทรสาร. กด ๔