สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

นายสุธรรม.jpg  
  • นายสุธรรม  สุริโย 
    สรรพสามิตพื้นที่พังงา 

  รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่พังงา   
 

 

นายสุธรรม สุริโย 

9 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน

 

นางพิกุล ถิ่นธารา 

17 ธ.ค. 2563 - 3 พ.ย. 2564

                     

นายกฤติพงษ์ เวชนุเคราะห์

26 พ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2563

 

นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์

27 มิ.ย. 2556 - 26 พ.ค. 2559

 

นายสมยศ ซัง

9 ธ.ค. 2554 - 27 มิ.ย. 2556

 

นางวันเพ็ญ อำไพสัมพันธกุล

11 ธ.ค. 2551 - 2 มิ.ย. 2554

 

นายพันธ์เทพ นิลกำแหง

8 ส.ค. 2551 - 11 ธ.ค. 2554

 

นายวินัย สุดแก้ว

1 เม.ย. 2547 - 8 ส.ค. 2551

 

นายวิชัย มุกดามณี 

1 ต.ค.2545 - 31 ธ.ค.2546 

   รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตจังหวัดพังงา   

 

นายถวิล ภักดีใหม่

29 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2545

 

ร.ต.บุญฤทธิ์ ล้ำสกุล

13 พ.ย. 2543 - 24 ต.ค. 2544

 

นางนงนาฏ เกตุนุติ

29 พ.ย. 2542 - 10 พ.ย. 2543

  

นางวนิดา มะวงศ์ษา

1 ต.ค. 2541 - 28 พ.ย. 2542

 

นายปรีชา สกลนุรักษ์

1 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2541

 

นายทวี นวลละออง

27 พ.ค.2539 - 30 ก.ย. 2540

 

นายสมมิตร สมคิดสรรพ์

3 ต.ค. 2537 - 26 พ.ค. 2539

 

นายเสงี่ยม ภ.กมลากุล

15 ก.พ. 2537 - 3 ต.ค. 2537

 

นายทวี อุดมผล

1 ต.ค. 2534 - 15 ก.พ. 2537

 

นายแปลง ทองจำรูญ

16 ก.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2534

 

นายสมบูรณ์ เกิดทรัพย์

3 ต.ค. 2533 - 16 ก.ค. 2534

 

นายภิรมย์ ศรีติพันธ์

1 ม.ค. 2533 - 2 ต.ค. 2533

  

นายอภิรักษ์ นากลอน

1 พ.ย. 2531 - 31 ธ.ค. 2532

 

นายอรรณพ ขุนทองเพชร

1 ต.ค. 2529 - 31 ต.ค. 2531

 

นายสุรชัย สุจริตรักษา

1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2529

 

นายสมนึก กฤษณสุวรรณ

10 พ.ย. 2526 - 30 ก.ย. 2528

 

นายจำรัส แสงสุก

1 พ.ค. 2526 - 9 พ.ย. 2526

 

นายณรงค์ ศรีสุพรรณ

2 ต.ค. 2525 - 30 เม.ย. 2526

  

นายวิชัย บัณฑราภิชัย

1 มี.ค. 2524 - 1 ต.ค. 2525

 

นายณรงค์ ธรรมประดิษฐ์

16 ต.ค. 2523 - 28 ก.พ. 2524

 

นายเจริญ บริพันธุ์

1 ธ.ค. 2520 - 15 ต.ค. 2523

 

นายสุทาน มณีเลิศ

1 มี.ค. 2520 - 30 พ.ย. 2520

  

นายเคล้า พุ่มน้อย

1 ต.ค. 2518 - 29 ก.พ. 2520

 

นายปรีชา ศรีมงคล

1 ส.ค. 2516 - 30 ก.ย. 2518

 

นายธำรง โภวาที

พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2516

 

นายยุทธ หรรษาพันธ์

พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2514

 

นายคล้าย วงศ์วิสสุต

พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2511


นายประยุทธ วรรณพินิจ

 พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2509

 

นายวิศาล ปฏิทัศน์

พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2507

 

นายไสว สมบัติพิบูลย์

พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2506

 

นายมานิตย์ ดิสพงศ์

พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2503

 

นายชื่น ตินตะสิริ

พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2500

 

นายประจวบ เขียวขจี

พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2498

 

นายวิภาคย์ วิบูลพันธ์ 

พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2495

 

นายส่ง รักรุ่งเรือง 

พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2490

 

ขุนนิตยากรวิจิตร

พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2484

 

นายนาม พยัคฆพันธ์

พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2481

 

ขุนพรโภคกิจ

พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2478