สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การจัดการความรู้

   

webportal16200001893.png

KM เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)

 

webportal16200001893.png หนังสือการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน

 

webportal16200001893.png เนื้อหา

 

webportal16200001893.png แบบทดสอบก่อนการจัดการความรู้ (Pretest)

 

webportal16200001893.png แบบทดสอบหลังการจัดการความรู้ (Posttest)

 

webportal16200001893.png ภาพการจัดการความรู้ของ 2 หน่วยงาน โดยผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom

webportal16200001893.png

KM เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

 

webportal16200001893.png เนื้อหา

 

webportal16200001893.png Qr Code เอกสารการจัดการความรู้

 

webportal16200001893.png ภาพการจัดการความรู้

webportal16200001893.png

KM เรื่อง กัญชาเพื่อเรียนรู้

 

webportal16200001893.png หนังสือการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน

 

webportal16200001893.png เนื้อหา

 

webportal16200001893.png แบบทดสอบก่อนการจัดการความรู้ (Pretest)

 

webportal16200001893.png แบบทดสอบหลังการจัดการความรู้ (Posttest)

 

webportal16200001893.png ภาพการจัดการความรู้ของ 2 หน่วยงาน โดยผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom

 

webportal16200001893.png สรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)

webportal16200001893.png

KM เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 

webportal16200001893.png หนังสือการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน

 

webportal16200001893.png เนื้อหา

 

webportal16200001893.png แบบทดสอบก่อนการจัดการความรู้ (Pretest)

 

webportal16200001893.png แบบทดสอบหลังการจัดการความรู้ (Posttest)

 

webportal16200001893.png ภาพการจัดการความรู้ของ 2 หน่วยงาน โดยผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom 

 

webportal16200001893.png วีดีโอการจัดการความรู้ของ 2 หน่วยงาน

webportal16200001893.png

KM เรื่อง โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่

 

webportal16200001893.png เนื้อหา

webportal16200001893.png

KM เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

 

webportal16200001893.png เนื้อหา  

webportal16200001893.png

KM เรื่อง ระบบงานตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์

 

webportal16200001893.png วัตถุประสงค์

webportal16200001893.png เนื้อหา

webportal16200001893.png

KM เรื่อง การรักษาจรรยาข้าราชการ 

 
 

webportal16200001893.png เนื้อหา 

webportal16200001893.png แบบทดสอบ

 

webportal16200001893.png

KM เรื่อง การรับแบบแจ้งราคาค่าบริการสถานบริการไนต์คลับ และดิสโก้เธค 

 
 

webportal16200001893.png เนื้อหา

webportal16200001893.png แบบทดสอบ