สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การจัดการความรู้

webportal16200001893.png

KM เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

 

webportal16200001893.png เนื้อหา  

webportal16200001893.png

KM เรื่อง ระบบงานตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์

 

webportal16200001893.png วัตถุประสงค์

webportal16200001893.png เนื้อหา

webportal16200001893.png

KM เรื่อง การรักษาจรรยาข้าราชการ 

 
 

webportal16200001893.png เนื้อหา 

webportal16200001893.png แบบทดสอบ

 
webportal16200001893.png

KM เรื่อง การรับแบบแจ้งราคาค่าบริการสถานบริการไนต์คลับ และดิสโก้เธค 

 
 

webportal16200001893.png เนื้อหา

webportal16200001893.png แบบทดสอบ