สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ค่านิยม วัฒนธรรม กรมสรรพสามิต

  BNER04STAR.jpg
 
 

ค่านิยมกรมสรรพสามิต

 

ความหมายค่านิยมกรมสรรพสามิต

 

 

S

=  Standardization (ความมีมาตรฐาน)

 

 

T

=  Transparency (ความโปร่งใส)

 

 

A

=  Accountability (จิตสำนึกความรับผิดชอบ)

 

 

R

=  Rapid & Simplicity (ความรวดเร็วและเรียบง่าย)

 

 

S

=  Satisfaction (ความพึงพอใจ)

 
 

วัฒนธรรมองค์กร (Excise Culture)

 

 

ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม

 

 

พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง บูรณาการงานเครือข่าย และหมั่นศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

 

 

ยึดมั่นในมาตรฐานการบริการ โดยคำนึงถึงความพอใจที่เกินกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ

 

 

กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงผลกระทบอย่างครบถ้วน

 

 

มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน

 

 

เคารพผู้อาวุโสและเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงประชาชนผู้รับบริการ