สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department พื้นที่รับผิดชอบ

phangnga.jpg

พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

  

webportal16200001893.pngสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับ ดูแลสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จำนวน 2 สาขา

     ได้แก่ สาขาเมืองพังงา  และสาขาตะกั่วป่า

webportal16200001893.pngสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมือง  มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอเมืองพังงา  อำเภอตะกั่วทุ่ง 

    อำเภอทับปุด อำเภอเกาะยาว และอำเภอท้ายเหมือง

webportal16200001893.pngสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า  มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอตะกั่วป่า  อำเภอคุระบุรี

    และอำเภอกะปง