บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี เข้าโครงการ "กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่สาธารณประโยชน์" ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี เข้าโครงการ "กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่สาธารณประโยชน์" ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562