สำหรับบุคลากร
  

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

- คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมสรรพสามิต

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมสรรพสามิตสำหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1

  • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

งานงบเดือน อัพเดตถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ข้อมูลงบทดลองงวดที่ 1-4 58

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับบุคลากร