ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่ปัตตานี
  

ความรู้เกี่ยวกับ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับน้ำมันดีเซล ที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ.๒๕๖๓

การจัดการความรูัประจำเดือน

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต UPDATE

กฏหมายอื่น ๆ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.สรรพสามิต2560

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Thailand 4.0

องค์ความรู้บาร่ากู