ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่ปัตตานี
  

KM เรื่อง การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานสรรพสามิตพื้นทีท่ปัตตานี

KM เรื่อง แนวทางการตรวจปฏิบัติการผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน และ หลักเกณฑ์ ิวิธีการและเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาที่โรงไฟฟ้า

KM เรื่อง การใช้จิตวิทยาความสุขกับการยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากร

ความรู้เกี่ยวกับ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับน้ำมันดีเซล ที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ.๒๕๖๓

การจัดการความรูัประจำเดือน

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต UPDATE

กฏหมายอื่น ๆ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.สรรพสามิต2560

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558