วันพุธ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายอำพัน ภักดีรักษ์ สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานีและ นายจีรนันทร์ ใจห้าว สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วยบุคคลากรทั้ง ๒ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ระหว่างหน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานีกับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานีนำเสนอ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับน้ำมันดีเซล ที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาสนำเสนอ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒

  • KM 29 มิ.ย. 65 (1).png
  • KM 29 มิ.ย. 65 (2).jpg
  • KM 29 มิ.ย. 65 (3).jpg
  • KM 29 มิ.ย. 65 (4).jpg