• วันอังคาร ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยท่านอำพัน ภักดีรักษ์ สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ดำเนินการจัดทำ "การจัดการความรู้ (Knowledge Managment : KM) ให้บุคลากรในหน่วยงาน" สำนักงานสรระสามิตพื้นที่ปัตตานี เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ.๒๕๖๓
  • ภาพถ่ายประกอบการดำเนินการ 
  •  ภาพที่ 1.jpg
  •  ภาพที่ 2.jpg
  •  ภาพที่ 3.jpg
  •  ภาพที่ 4.jpg