การจัดการความรูัประจำเดือนมีนาคม 2563 

การจัดการความรูัประจำเดือนเมษายน 2563

การจัดการความรูัประจำเดือนพฤษภาคม 2563

การจัดการความรูัประจำเดือนสิงหาคม 2563 

  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563 

           ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อ 1      ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อ 2

 

การจัดการความรู้ให้บุคคลในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานีกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง

 

การจัดการความรู้ประจำเดือนตุลาคม 2563