ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

E-Service บริการอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลข่าวสาร ที่จัดให้ประชาชนตรวจดู

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือสำหรับประชาชน

มาตรฐานการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินการมาตรฐานการให้บริการ  ปีงบประมาณ 2559 พื้นที่ปัตตานี สาขามายอ

รายงานผลการดำเนินการมาตรฐานการให้บริการ  ปีงบประมาณ 2559 พื้นที่ปัตตานี สาขาเมือง

 รายงานผลการดำเนินการมาตรฐานการให้บริการ  ปีงบประมาณ 2559 พื้นที่ปัตตานี