สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี โดยคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี โดยคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (ตามเกณฑ์คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตัวชี้วัด : 
ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม"การเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญ 
GURU/ผู้เชี่ยวชาญ/ปราชญ์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริม SME ครบวงจร (SME One - Stop Service Center : OSS) ปีงบประมาณ 2566" จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยศูนย์ให้บริการ SME
ครบวงจร ณ ห้องน้ำพราว 1 โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต หรือการขอต่อใบอนุญาตสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้กับ
ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชน