การประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐

ด้วยรัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ : Asia Pacific Parlimentary Forum (APPF 30) เพื่อหารือเรื่อง "บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : Paliments an the Post-COVID-19 Sustainable Development" ระหว่างวันพุธที่ ๒๖ - วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลสคม ๒๕๖๕ ณ อาคารรัฐสภา

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของการประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบ และร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อความภาคภูมิและเป็นเกียรติภูมิแก่ประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์การประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐