KM ระหว่างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานีกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายโสภณ สัจจาพิทักษ์ สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานีและนางสาวสุวิมล ทองเสนอ สรรพสามิตพื้นที่ยะลา พร้อมด้วยบุคลากรทั้ง ๒ หน่วยงานได้ดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ระหว่างหน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานีกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานีนำเสนอ เรื่อง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับโรงอุตสาหกรรมสินค้ายาสูบ ประเภทยาเส้น (ยาเส้นอื่น นอกจาก (ก)) และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลานำเสนอ เรื่อง กฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าสุรากลั่นชุมชน