สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้า183.jpg

อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าและจักยานยนต์ไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงกำหนดพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และ กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4)

รายละเอียด

IMG_18245_20190121092523000000.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

รายละเอียด

รูป 183.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตและกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบภาคความเหมาะสม

รายละเอียด

1222221.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะภาคความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต แลพกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์