สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรากรม 183.jpg

อัตราภาษีความหวานของเครื่องดื่มส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่มและผู้บริโภคอย่างไร

รายละเอียด

ตรากรม 183.jpg

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2562

รายละเอียด

จิตอาสา วัดรังสิต.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 เข้าร่วมกินกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ณ คลองเปรมประชากร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ วัดโรงเรียนวัดรังสิต ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียด

อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้า183.jpg

อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าและจักยานยนต์ไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงกำหนดพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และ กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4)

รายละเอียด

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์