สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรากรม 183.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต เรื่อง สรรพสามิตสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังขับเครลื่อนกิจฐานราก เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

รายละเอียด

18333.jpg

องค์ความรู้ เรื่อง สินค้าเครื่องดื่มและแนวทางปฏิบัติการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มอื่นๆ
ที่มีการเติมสารอาหารและเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น

รายละเอียด

ตรากรม 183.jpg

ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 8 - 14 พฤศจิกายน 2562
 

รายละเอียด

ตรากรม 183.jpg

ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง กรมสรรพสามิตจับมือกรุงไทยยกระดับบริการด้านภาษีเร่งผลักดันบล็อกเชนคืนภาษีส่งออกน้ำมัน

รายละเอียด

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์