สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรากรม 183.jpg

ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง สรรพสามิตให้สิทธิทางภาษีสุราสามทับสำหรับใช้ในการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค พร้อมแถลงผลการปราบปรามแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย

รายละเอียด

ตรากรม 183.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 10)

รายละเอียด

ตรากรม 183.jpg

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง "สรรพสามิตจับสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตในเขตพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี และผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์  2563

รายละเอียด

ตรากรม 183.jpg

ประกาศเจตนารมณ์ของกรมสรรพสามิตเรื่อง "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต"

รายละเอียด

 

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์