สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรากรม 183.jpg

ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

ตรากรม 183.jpg

ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง สรรพสามิตขยายเวลาลดอัตราภาษ๊สรรพสามิตน้ำมันสำหรับเครื่องบินเพื่อดูแลและเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

รายละเอียด

00011183.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิะีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย

183 ซักซ้อมแนวปฏิบัติการได้รับสิทธิเสียภาษี.jpg

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ของสถานบริการและการอนุมัติให้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารและสารอื่น

รายละเอียด

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์