สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอ183.jpg

การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การลดหย่อนและคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว

รายละเอียด

S__30966152.jpg

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี2 ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาป้องกันการระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ตามนโยบายกรมสรรพสามิตด้านความปลอดภัยของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ

  •  

ตรากรม 183.jpg

ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์