สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

000111.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถื่น ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี

รายละเอียด

งานนำเสนอ183.jpg

การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การลดหย่อนและคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว

รายละเอียด

S__30966152.jpg

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี2 ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาป้องกันการระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ตามนโยบายกรมสรรพสามิตด้านความปลอดภัยของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ

  •  

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์