ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

คู่มือสำหรับประชาชน

การประชุมการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ

เขตโซนนิ่งใกล้สถานศึกษา 

ข้อสงสัยหรือสอบถาม

ศูนย์ข้อมูลข้าวสารของราชการ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

พ.ร.บ. กรมสรรพสามิต 2560

คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ด้านทุจริต

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เจตจำนงของอธิบดีกรมสรรพสามิต

ประกาศเจตนารมณ์ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2

แผนบริหารความเสี่ยง ปทุม 2 ซ้อมดับเพลิง