สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวรับสมัครงาน

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
                  และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
                  และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
                  คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต
                  คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 สอบสัมภาษณ์
                  และกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ภาคความสามารถ
                  และกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
                  คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
                  คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                 ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
                 ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                  คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี
                  ตำแหน่งเจ้าพนักสรรพสามิต และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตำแหน่งเจ้าพนักสรรพสามิต
                  และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
                  คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)
                  ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
                 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินสมรรถนะ คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความมาสารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการ
                  ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความมาสารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการ
                  ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
                  ได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
                  ภาวะความเหมาะสมกับตำแหน่ง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวันเวลา
                  และสถานที่สอบ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
                  ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
                  และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบภาคความเหมาะสม คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะภาคความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
                  และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินสมรรถนะ คลิกที่นี่

             ∎ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
                  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
                  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบภาคความเหมาะสม คลิกที่นี่

             ∎ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
                  และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต คลิกที่นี่

             ∎ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
                  และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต คลิกที่นี่

             ∎ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี คลิกที่นี่