สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

บทความ/แหล่งความรู้/การจัดการความรู้

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาโครงการรถยนต์คันแรก (กรณีอายัดบัญชีเงินฝากธนาคาร) คลิกที่นี่

                รายงานสรุปผลการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาโครงการรถยนต์คันแรก

                (กรณีอายัดบัญชีเงินฝากธนาคาร) คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า บุหรี่ซิกาแรต และวิธีการตรวจสอบเบื้องต้น คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การล่อซื้อ คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การลดหย่อนและคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง สินค้าเครื่องดื่ม และแนวทางปฏิบัติการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่มประเภท
                  เครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีการเติมสารอาหาร และเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้ และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง สารละลายไฮโดรคาร์บอน คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง เรื่อง สาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ภาษีสุรา) คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ภาษีใหม่ คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลรายได้ภาษีสรรพสามิต ผ่านระบบ GFMIS คลิกที่นี่

             ∎ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เดือนสิงหาคม 2557 เรื่อง GFMIS
                  - ข้อกฎหมาย คลิกที่นี่
                  - รับและส่งเงิน คลิกที่นี่

             ∎ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เดือน กรกฎาคม 2557 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ GFMIS
                  - ข้อกฎหมาย คลิกที่นี่
                  - รับและส่งเงิน คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง สุดยอดเทคนิคการนำเสนอสำหรับผู้บริหาร คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง Thailand National Single Window & ASEAN Single Window คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ความเป็นมาและประโยชน์เกื้อกูลจากกฏหมายภาษีสรรพสามิตใหม่ คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในประเทศเยอรมนี
                  - เอกสารที่ 1 คลิกที่นี่
                  - เอกสารที่ 2 คลิกที่นี่