สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2

เลขที่ 3 หมู่ 10 ถ.คชสาร (จารุศร) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-529 5666-7  โทรสาร 02-529 5734 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : pathumthanee2@excise.go.th

 

mapp.jpg