สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

                    bullet_blue.pngวิสัยทัศน์
  •                          ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
    
 
                    bullet_blue.pngพันธกิจ
  •                           สร้างความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
  •                           นำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
  •                           ผลักดันนโยบายภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน
  •                           พัฒนาองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล