สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี2

                        สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 เป็นหน่วยงานราชการสังกัดกรมสรรพสามิต มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดเก็บภาษีและดำเนินการป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยอาศัยอำนาจตามพระราช บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี และดำเนินการ ดังนี้

  •                          ◆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ 
  •                          ◆ กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2  
  •                          ◆ วางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารงานในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การป้องกันและปราบปรามผู้ กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของกรมสรรพสามิต 
  •                          ◆ การประสานงาน การปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย