สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี2
 
ผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฎหมาย
 
ผู้บริหาร
ส.อนุวัฒน์1.jpg

นายอนุวัฒน์  ลิ้มสกุล
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2

     
     

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ตำแหน่งว่าง - Copy.png

หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

ณัฐธิกัญจ์ - Copy.png

 

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

เตือนใจ - Copy.png

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

ญาณวุฒิ - Copy.png  

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางณัฐธิกัญจ์  มหายศนันท์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
 
 
นางสาวเตือนใจ  นาคไชยะ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
นายญาณวุฒิ  ปาละชัยวุฒิ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
กลับด้านบน
Rg1-footer.jpg