สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

รายละเอียด

พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

รายละเอียด

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายละเอียด