สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การเสริมสร้างวัฒนธรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                        วัฒนธรรมองค์กร เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ทรงประสิทธิภาพที่จะต้องให้บุคลากรรับรู้และทำความเข้าใจถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกระบวนการ
                    ดังนั้น ขอให้บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 ยึดถือและมุ่งทันในการปรับเปลี่ยน การปฏิบัติราชการในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
                    สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 ดังนี้

  •                          ◆ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานโปร่งใส และเป็นธรรม 
  •                          ◆ พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง บูรณาการงานเครือข่าย และหมั่นศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  
  •                          ◆ ยึดมั่นในมาตรฐานบริการ โดยคำนึงถึงความพอใจที่เกินกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ 
  •                          ◆ กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับมอบหมายโดยคำนึงผลกระทบอย่างครบถ้วน 
  •                          ◆ มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน 
  •                          ◆ เคารพผู้อาวุโสและเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงประชาชนผู้รับบริการ