สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

เกี่ยวกับสำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นทีปทุมธานี 2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 | ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฏหมาย

 

                              bullet_blue.pngสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
                                    หน้าที่ความรับผิดชอบ

                                             สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 เป็นหน่วยราชการสังกัดกรมสรรพสามิตมีหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีและดำเนินการป้องกันและปราบปรามจับกุม         
                ผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยอาศัยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

                                              โดยมีการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 ออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้                                                
                                   1. ฝ่ายอำนวยการ
                                               2. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
                                3. ฝ่ายปราบปราม
                                4.ฝ่ายกฏหมาย
                              

กลับด้านบน
                              bullet_blue.pngพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

 

                              bullet_blue.pngฝ่ายอำนวยการ
                                    หน้าที่ความรับผิดชอบ
 •                              ◆ ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ งานบริหารงานบุคคล
                                  และงานพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ ในกรณีต่าง ๆ

                               ◆ การจัดเตรียมการประชุม การประสานงาน การติดต่อกับสำนักงานสรรพสามิตภาค หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •                              ◆ การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดทำงบประมาณของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่อยู่ในความ รับผิดชอบและที่กรมได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติ
                                  ในกรณีต่าง ๆ
 •                             ◆ การตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์
                              ◆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบรายงาน สถิติ ปริมาณงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ สนับสนุน เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
                                 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาพร้อมทั้ง
 •                             ◆ การประเมินผลงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 •                             ◆ การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์ของภาค พร้อมทั้งการติดตามแผน เพื่อให้ประชาชน ผู้เสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
                                 ภาษีที่กรมจัดเก็บ
 •                             ◆ การดำเนินการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติ
 •                             ◆ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กลับด้านบน

                    bullet_blue.pngฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
                           หน้าที่ความรับผิดชอบ
                          ◆ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทุกประเภท ภาษี อบจ. และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
                          ◆ การประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม การยกเว้น และการขอคืนภาษี
                          ◆ ประสานงานด้านข้อมูลกับภาค เพื่อประโยชน์ต่องานด้านตรวจสอบภาษีของภาค
                          ◆ ควบคุม ตรวจสอบ และตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม/โรงงานที่อยู่ในความควบคุม
                          ◆ กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านการจัดเก็บภาษีแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
                          ◆ การจัดทำรายงาน งบเดือน และสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
                          ◆ ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการอนุญาต และการขออนุมัติในกรณีต่าง ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจ ให้ปฏิบัติการพิจารณาการออกใบอนุญาต
                             พร้อมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ

                          ◆ พิจารณาตรวจสอบการขอจดทะเบียนสรรพสามิต การจัดทำข้อมูลสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้อง
                          ◆ ควบคุมการเบิกจ่ายและจำหน่ายแสตมป์สรรพสามิต
                          ◆ กำกับ ดูแล และควบคุมการผลิตและจำหน่ายใบยาสูบและยาสูบทุกประเภทตามที่กำหนดในกฎหมาย และระเบียบ
                          ◆ ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความสนับสนุนด้านใบอนุญาตและทะเบียนสรรพสามิตแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
                          ◆ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลับด้านบน

                    bullet_blue.pngฝ่ายปราบปราม
                           หน้าที่ความรับผิดชอบ
                          ◆ วางแผนการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและดำเนินการปราบปรามยาเสพติดตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
                             ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

                          ◆ สืบสวน วางแผนจับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติ
                          ◆ ออกตรวจร้านค้า โรงอุตสาหกรรม โรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับและสัญญา
                             ของทางราชการ

                          ◆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันหรือลดการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต
                          ◆ กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
                          ◆ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลับด้านบน

                    bullet_blue.pngฝ่ายกฏหมาย
                           หน้าที่ความรับผิดชอบ
                          ◆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงานคดีในทางแพ่งตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบ
                             และที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ

                          ◆ การตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี พร้อมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจในงานคดี และเปรียบเทียบปรับแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
                          ◆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแต่การตรวจรับ การเก็บรักษา การทำลาย และการขายทอดตลาด
                          ◆ การจัดทำรายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                          ◆ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลับด้านบน