สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
Pathumthani 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์Text Only Element

Red-Cross-Fair-2567-2_3.jpg

งานกาชาด ของดีจังหวัดปทุมธานี ปี 2567

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 และ 2 ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภารกิจของกรมสรรพสามิต เพื่อสร้างการรับรู้ และสานสัมพันธ์กับภาคประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ในงาน"เที่ยวกาชาด และของดีเมืองปทุมธานี ปี 2567" โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

Songkran Prathum 1.jpg

กิจกรรม วันสงกรานต์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1

นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์ สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 และเจ้าหน้าที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 ได้จัดกิจกรรม “รดน้ํา ดําหัวผู้ใหญ่” เนื่องในวันสงกรานต์ของไทย ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

 

prakad ESG-1.jpg

โครงการ ESG  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1

ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น.
เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 เข้าร่วมกิจกรรมตัดหญ้าและตัดต้นไม้ภายในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
ภายใต้โครงการ เก่ง ดี มีความสุข และ โครงการ ESG ของกรมสรรพสามิต

prakad jit-1.jpg

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

นางลัดดา ทองวิค นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ วัดบ้านพร้าวนอก ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี
ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.

 

 

ESG_pt1_190267.jpg

ผู้อำนวยการสรรพสามิตภาคที่ 1 และสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ได้จัดกิจกรรม ESG ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE EXCISE ของกรมสรรพสามิต

นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ได้จัดกิจกรรม ESG ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE EXCISE ของกรมสรรพสามิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี หรือ ESG (Environment Social Governance) พร้อมจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ “โครงการการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร ภายใต้แนวคิด ESG ”

ในการนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการ Flagship ด้าน Communication ไปพร้อม ๆ กัน จึงจัดกิจกรรม “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE Excise กรมสรรพสามิต” เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมสรรพสามิตและสังคม รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีไปพร้อมกัน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
1. การมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างสังคม ที่ดี มีความสุข รวมถึงสนับสนุนพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
2. การมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว ให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา

ซึ่งอุปกรณ์กีฬาที่ส่งมอบดังกล่าว เป็นผลิตผลจากการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบซึ่งได้ดำเนินการคัดแยกขยะ และจัดการขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรในเชิงบูรณาการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

 

5 ธ.ค. 66 ตักบาตร.jpg

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 06.30 น. นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์ สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 ได้เข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารปทุมรักษ์ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

04 ธ.ค. 66 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธ.ค. 66.jpg

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธ.ค. 66

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์ สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 ได้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ วัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

24 พ.ย. 66 พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า.jpg

พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์ สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 ได้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวาย พระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดปทุมธานี (เทศบาลตำบลบ้านใหม่) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

การต่อใบอนุญาต.jpg

การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ประกอบการรายเดิม

การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ประกอบการรายเดิม กรมสรรพสามิตเพิ่มช่องทางการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และได้ สำหรับผู้ประกอบการรายเดิม โดยไม่ต้องรอให้กรมสรรพสามิตจัดส่งแบบคำขอไปให้ สามารถนำใบอนุญาตขายฯ ใบเดิม ก่อนหมดอายุไปยื่นขอได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ธนาคารกรุงไทย คิดอัตราค่าบริการ 15 บาทต่อรายการ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านสะดวกซื้อ 7-11 คิดอัตราค่าบริการ 10 บาทต่อรายการ และค่าพิมพ์ใบอนุญาต 10 บาทต่อใบ ซึ่งจะได้รับใบอนุญาตขายฯ ฉบับใหม่ได้ทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมสรรพสามิต สายด่วน 1713

1.jpg

วันปิยมหาราช

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์ สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 ได้มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์