สำนักสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
Pathumthani 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

excise-new-20-1.jpg

ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 38-2566 ครม.เห็นชอบดีเซล

ครม. เห็นชอบขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล และน้ำมันเตาที่นำไปผลิตกระแสไฟฟ้าออกไปอีก 6 เดือน

เอกสารแนบ

S__64675899.jpg

ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1,2 ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ประชาสัมพันธ์ การขอใบอนุญาตการขายสุรา ยาสูบและไพ่

ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศษบกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

ประชาสัมพันธ์ ระบบข้อหารือกฎหมายภาษีสรรพสามิต.jpg

ประชาสัมพันธ์ ระบบข้อหารือกฎหมายภาษีสรรพสามิต

    ● ประชาสัมพันธ์ ระบบข้อหารือกฎหมายภาษีสรรพสามิต  เอกสารแนบ

258141.jpg

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิต ยกเว้นค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประเภทที่ 1 และ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขายรายเดิม ณ สถานประกอบการเดิม เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566

LINE_ALBUM_น้อมรำลึกคล้ายวันสวรรคตพระจุลจอมเกล้_5.jpg

น้อมรำลึกคล้ายวันสวรรคตพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันvที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 7.00 น. นายทวีป สอนชา สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 

202896.jpg

กรมสรรพสามิตออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เสียภาษีที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย

สรรพสามิตออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เสียภาษีที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่าด้วยสถานการณ์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยรวมถึงพายุโนรู (NORU) ทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จนเกิดอุทกภัยเป็นวงกว้าง โดยมีพื้นที่ประสบสาธารณภัยอย่างน้อย 26 จังหวัดทั่วประเทศในขณะนี้ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยบางรายจำเป็นต้องหยุดกิจการเป็นการชั่วคราว ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการดังกล่าว กรมสรรพสามิตจึงได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือด้วยการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษีและการชำระภาษี รวมถึงการยื่นงบเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ สถานบริการแล้วแต่กรณี ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 สำหรับกรณีที่จะต้องยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ออกไปเป็นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

2. ขยายกำหนดเวลาการยื่นงบเดือน ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานบริการแล้วแต่กรณี ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ที่ต้องยื่นงบเดือนภายในเดือนตุลาคม 2565 ออกไปเป็นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กล่าวต่อว่า การดำเนินมาตรการดังกล่าวนี้ กรมสรรพสามิตมุ่งหวังที่จะช่วยบรรเทาภาระและความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่ได้รับผลกระทบที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

LINE_ALBUM_พิธีทำบุญตักบาตร​ถวายพระราชกุศล_221013_22.jpg

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 7.00 น. นายทวีป สอนชา สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และปล่อยปลา กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 
 

 

583607.jpg

มณีจินดา น้ำมันนวดสมุนไพร

ประชาสัมพันธ์

"มณีจินดา น้ำมันนวดสมุนไพร"

โดย คุณณพัฐอร เจริญรูป ได้คัดเลือกเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นประจำจังหวัดปทุมธานี (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

LINE_ALBUM_วันเฉลิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าส_7.jpg

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายทวีป สอนชา สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์